Leverings Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

www.annekeszoetwaren.nl is een handelsnaam van Anneke's Zoetwaren, gevestigd op Dr.Schaepmanlaan 56, 6823 AS, Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland in Arnhem onder nummer 09078824.

Als u een bestelling plaatst bij annekeszoetwaren.nl zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.
 • Artikel 1 Algemeen
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Anneke's Zoetwaren gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 2 Definities
  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Anneke's Zoetwaren opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
 • Artikel 3 Prijs
  a. De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
  b. De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 • Artikel 4. Levering
  a. Anneke's Zoetwaren is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.

 • b. De door Anneke's Zoetwaren opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

 • c. Levering (inclusief facturering) vindt uitsluitend plaats in Nederland en uitsluitend aan personen of bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.
 • d. Leveringen buiten Nederland alleen tegen betaling vooraf op onze bankrekening in Nederland
 • e. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
  a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Anneke's Zoetwaren daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Anneke's Zoetwaren de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Anneke's Zoetwaren te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
 • Artikel 6. Betaling
  a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Anneke's Zoetwaren aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Anneke's Zoetwaren in gebreke.
  b. Anneke's Zoetwaren heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 2% per maand.
  c. Indien Anneke's Zoetwaren, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van  € 25,-- aan administratiekosten verschuldigd.
  d. Indien Anneke's Zoetwaren haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Anneke's Zoetwaren.
  e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
  f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.
 • Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
  De door Anneke's Zoetwaren geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Anneke's Zoetwaren volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
 • Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Anneke's Zoetwaren geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Anneke's Zoetwaren garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Artikel 9. Communicatie
  Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Anneke's Zoetwaren, dan wel tussen Anneke's Zoetwaren en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Anneke's Zoetwaren, is Anneke's Zoetwaren niet aansprakelijk.
 • Artikel 10. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Anneke's Zoetwaren ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Anneke's Zoetwaren gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Artikel 11.
  Wanneer door Anneke's Zoetwaren gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Anneke's Zoetwaren deze voorwaarden soepel toepast.
 • Artikel 12.
  Op overeenkomsten gesloten tussen Anneke's Zoetwaren en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.